۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

*** آدم ها مثل کتاب ها هستند ... ***

بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد ضخیم و بعضی جلد نازک .

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند.

بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فتوکپی آدم های دیگرند.

بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند.

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت.
بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آن ها را بفهمیم و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دور انداخت …

"قیصر امین پور"

هیچ نظری موجود نیست: